hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán
    Zájezdy    Individuální cesty  Fotogalerie  Novinky     Kontakt
ZÁJEZDY
 PŘEHLED ZÁJEZDŮ
   - Všechny země
   - Omán
   - Sokotra
   - Kapverdy
   - Další země

Zájezdy do zemí

GRUZIE
ARMÉNIE
TURECKO

www.zakavkazsko.cz
 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Cestovní pojištění
 Připojištění covid 19
 Pojištění CK
 Ochrana os. údajů
 INFO K ZÁJEZDŮM
 Typy zájezdů
 Náročnost
 Slevy a ceny
 Letenky
 Místní doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi

   DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZÁJEZDY KONANÉ V ROCE 2024


Všeobecné podmínky si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím na odkaz:


Ke zobrazení dokumentu ve formátu PDF potřebujete Acrobat Reader. Pokud jej ještě nemáte, stáhněte si jej ZDE.


SMLUVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SMLOUVY UZAVŘENÉ POČÍNAJE 1. 11. 2023

1.SMLUVNÍ STRANY
1.1. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří RNDr.Pavel Kumpán – Geos travel (dále jen CK) a zákazníkem.
1.2. Smluvní vztah vzniká mezi CK a osobou, která cestovní smlouvu uzavírá, a to i v případě, že tak činí ve prospěch dalších osob. Za splnění všech závazků vyplývajících z cestovní smlouvy ručí osoba, která ji uzavřela.
1.3. Smlouva může být uzavřena i prostřednictvím obchodního zástupce CK (zprostředkovatele), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.

2. PŘEDMÉT SMLOUVY
2.1. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, jehož název a termín konání jsou specifikovány ve formuláři cestovní smlouvy. CK poskytne služby, v rozsahu a za podmínek, které jsou vymezeny v nabídkovém listu a upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu. Nabídkovým listem se rozumí text k zájezdu uveřejněný v katalogu CK nebo jejích obchodních zástupců, popřípadě text k zájezdu uveřejněný na samostatných listech. Texty zveřejněné na internetu nejsou nabídkovým listem.
2.2. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou ve smlouvě o zájezdu.

3. VYMEZENÍ SJEDNANÝCH SLUŽEB
3.1. Vymezení zájezdu v nabídkovém listu obsahuje termín a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a cenu zájezdu. Vzhledem k rozsáhlému programu zájezdu jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné zastávky. Programem a trasou zájezdu se v případě zájezdu s leteckou dopravou rozumí až program v cílové zemi

4. CENA ZÁJEZDU
4.1. Cena zájezdu je smluvní cenou mezi CK a zákazníkem.
4.2. Cena zahrnuje: služby, které jsou na nabídkovém listu výslovně uvedeny v odstavci V CENĚ ZAHRNUTO, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.
4.3. Cena nezahrnuje náklady nepovinné či variabilní. Zejména nezahrnuje cenu víza, cestovního pojištění, a není-li uvedeno jinak, nezahrnuje ani vstupné či jiné formy poplatků za vstup do navštívených objektů.

5. ZAPLACENÍ CENY ZÁJEZDU
5.1. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: První splátku zálohy ve výši 40% z ceny zájezdu zákazník zaplatí současně s podáním smlouvy o zájezdu (přihlášením na zájezd). Cestovní kanceláře může vyzvat zákazníka k navýšení zálohy plnou cenu letenky a zákazník v takovém případě zálohu bezodkladně navýší. Doplatek do plné ceny zájezdu zákazník uhradí nejpozději do 40 dnů před odjezdem, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK.
5.2. V případě neuhrazení doplatku má CK právo odstoupit od smlouvy o zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné podle odst.10 mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení klienta od smlouvy o zájezdu.

6. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
6.1. CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou na smlouvě o zájezdu maximálně o 8%, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) daně, či jakákoliv dodatečná obdobná peněžitá plnění, nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu
c) směnného kurzu koruny použitého při stanovení ceny zájezdu.
V takovém případě je CK oprávněna navýšit cenu zájezdu, a to pouze o částku odpovídající rozdílu mezi původně kalkulovanými a zvýšenými náklady na zájezd.
6.2. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Takovéto zvýšení ceny není považováno za důvod k odstoupení od smlouvy o zájezdu.
6.3. Cena zájezdu nesmí být jednostranně zvýšena během posledních 20 dnů před zahájením zájezdu. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, jinak CK právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu zaniká. V oznámení CK uvede důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení.
6.4. Zvýšení ceny o více než 8% dává zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
6.5. Jestliže dojde mezi uzavřením smlpuvy o zájezdu a zahájením zájezdu ke snížení výše uvedených nákladů, má zákazník právo na snížení ceny o částku odpovídající rozdílu mezi původně kalkulovanými a sníženými náklady na zájezd.

7. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB
7.1. CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu, pokud ji vnější okolnosti nutí změnit podmínky zájezdu (jedná se např. o podstatnou změnu programu zájezdu, trasy zájezdu či ubytování). Pokud se v důsledku této změny mění i cena zájezdu, uvede CK v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy o zájezdu, má právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je nutné (ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení oznámení o změně) podat písemně. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí.
7.2. Vzhledem k tomu, že nabídkové listy k zájezdům jsou vydávány ve velkém předstihu, CK má právo v nezbytném rozsahu provést nepodstatné změny programu, trasy a dalších sjednaných služeb, které zahrnuje uzavřená smlouva o zájezdu. Tyto nepodstatné změny činí cestovní kancelář zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Nesmí se jednat o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: zásadní změna místa a kvality ubytování, významná změna programu či trasy zájezdu (týká-li se více než 10 % doby jeho trvání). Pro vyloučení pochybností, změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v nabídkovém listu se nepovažuje za změnu programu. O změnách je CK povinna zákazníka bez zbytečného odkladu písemně informovat. Provedením těchto změn nedochází ke změně podmínek zájezdu ve smyslu odst.7.1.a zákazníkovi nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.
7.3. CK a zákazník se dohodli, že termíny zájezdů mohou být posunuty, a to až o dva dny, a že celková délka zájezdu provedená v souvislosti se změnou termínu může být zkrácena či prodloužena až o dva dny. Tyto změny se nepovažují za změnu smlouvy o zájezdu.
7.4. CK si vyhrazuje právo nedodržení plného programu v případě zásahu vyšší moci – tj. v případě mimořádné neodvratitelné události, které nemohla zabránit a která zabraňuje dodržení programu zájezdu, nebo ohrožuje bezpečnost účastníků (např. občanské války, války mezi státy, revoluce, lidového hnutí, vzbouření, stávky, vydání úředních zákazů či nepovolení vstupu, pirátství, civilní či vojenské nehody, vyjímečného stavu, epidemie, velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, živelné pohromy, dopravního kolapsu, vážného onemocnění,úrazu či úmrtí účastníka nebo vedoucího zájezdu) a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu vyšší moci za mimořádných situací (např. občanské války a dalších – viz.výše) hradí zákazník. V případě, že je na místě za zákazníka uhradí CK , je CK oprávněna je po návratu zákazníkovi naúčtovat a zákazník je povinen je uhradit. V případě ukončení zájezdu z důvodu vyšší moci se zákazníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
7.5. Pokud dojde k nedodržení programu v důsledku zásahu vyšší moci, nevzniká zákazníkovi nárok na slevu z ceny zájezdu.
7.6. Změny uvedené v odst. 7.3 a 7.4. a 7.5. nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy o zájezdu a změna programu není považována za vadu na poskytnuté službě.
7.7. Pokud po zahájení zájezdu CK zjistí, že není schopna poskytnout zákazníkovi sjednané cestovní služby, je povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak, než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
7.8. Nečerpá-li zákazník služby v plném rozsahu z vlastní vůle, nemá právo na náhradu za takto nečerpané služby.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
8.1. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je pro každý termín zájezdu uveden na nabídkovém listu.
8.2. Pokud počet účastníků nedosáhne stanoveného minimálního počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. Musí tak však učinit nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu. CK je povinna písemně informovat zákazníka o zrušení zájezdu nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu. V tomto případě se se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku zásahu vyšší moci tj. v důsledku mimořádné neodvratitelné události, které nemohla zabránit a která zabraňuje pořádání zájezdu, nebo ohrožuje bezpečnost účastníků (např. živelné pohromy a dalších viz odst. 7.4.), kdykoli před odjezdem. CK má právo na předčasné ukončení zájezdu v důsledku zásahu vyšší moci tj. v důsledku mimořádné neodvratitelné události, které nemohla zabránit (např. občanské války a dalších – viz odst. 7.4,), kdykoli během průběhu zájezdu. Při zrušení zájezdu před odjezdem z důvodů uvedených tomto bodu se vrací účastníkům úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. Při předčasném ukončení během zájezdu se vrací úhrada za nerealizované výdaje.
8.4. V případě, že CK zruší či předčasně ukončí zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není to důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.
8.5. V případě, že příčina zrušení zájezdu souvisí s epidemií covid 19, vrací cestovní kancelář účastníkům veškeré úhrady v plné výši.

9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
9.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, nebo porušil-li zákazník své povinnosti.
9.2. Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout.
9.3. Odstoupí-li od smlouvy o zájezdu zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné stanovené v odst.10, a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy o zájezdu CK pro porušení povinnosti zákazníka.

10. ODSTUPNÉ
10.1.Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy o zájezdu do dne počátku zájezdu (poskytnutí první služby)
Den zrušení cestovní smlouvy    Odstupné
Více než 90 dní před odjezdem    5% z ceny zájezdu snížené o cenu mezinárodní letenky
90-61 dní    15 % z ceny zájezdu snížené o cenu mezinárodní letenky
60-41 dní    30 % z ceny zájezdu snížené o cenu mezinárodní letenky
40-21 dní    50 % z ceny zájezdu snížené o cenu mezinárodní letenky
20-10 dní    80 % z ceny zájezdu snížené o cenu mezinárodní letenky
Méně než 10 dní před odjezdem    100 % z ceny zájezdu snížené o cenu mezinárodní letenky
Výše odstupného je vypočtena v procentech za základní ceny zájezdu nesnížené o případné slevy.
10.2. Za den odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka, je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Nezaplacení doplatku nenahrazuje písemné odstoupení od smlouvy.
10.3. V případě, že v den storna jsou již pro zákazníka zakoupeny mezinárodní letenky, je zákazník dále povinen zaplatit CK stornopoplatky za zrušení letenky stanovené leteckým dopravcem.
10.4. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí, nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle, či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100% z ceny zájezdu.
10.5. Odstupné u zájezdu na zakázku může být stanoveno samostatnou dohodou.

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY (VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA)
11.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a je-li tato změna možná a schválená CK, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Pokud změnu v osobě zákazníka nelze technicky provést (např. v případě, kdy pro náhradníka již nelze obstarat mezinárodní či vnitrostátní letenky), má CK právo navrženou změnu odmítnout. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.
11.2. Postupitel a postupník jsou zavázání společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a manipulačního poplatku za změnu účastníka zájezdu, případně úhrady dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (zejména poplatku za stornování letenek) Postupitel odpovídá za informovanost postupníka (náhradníka) o podmínkách zájezdu a smlouvy o zájezdu.

12. LETECKÁ DOPRAVA K ZÁJEZDŮM
12.1. Cena letenek včetně všech poplatků je zahrnuta v ceně zájezdu, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak..
12.2. V odstavci „ V ceně zahrnuto“ v nabídkovém listu je uvedena předpokládaná cena letenky včetně poplatků při odletu z Prahy. CK má právo požadovat od zákazníka doplatek v případě, že skutečná cena s poplatky je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností CK.
12.3. CK kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků potřebných k odjetí zájezdu. K tomuto datu má CK právo žádat uhrazení plné ceny letenky včetně poplatků.
12.4. V případě požadavku klienta na jiné odletové či návratové místo místo zájezdu, či jiný termín odletu, nebo návratu se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné změně ceny zájezdu.
12.5. Při stornování zájezdu určuje stornopolatek za letenku letecká společnost.

13. VÍZA
13.1. V případě, že je nutné víza obstarat před odjezdem na zájezd, pak zákazník objednává službu obstarání vstupního víza uzavřením cestovní smlouvy (pokud se smluvní strany nedohodly jinak). Zákazník je povinen poskytnout zástupci CK svůj cestovní pas popř. požadovaná data nejpozději v termínu stanoveném CK a na dobu stanovenou CK, nebo si potřebná víza zajistit sám.
13.2. Za udělení víza pro vstup do země CK neručí.

14. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ
14.1. Podmínkou účasti na zájezdu je uzavření účinného pojištění léčebných výloh v zahraničí na dobu trvání zájezdu. Zákazník prohlašuje, že si takové pojištění obstará. Pojištění léčebných výloh není zahrnuto v ceně zájezdu.

15. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU
15.1. Informace o zájezdu budou upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu. Každý účastník je obdrží zpravidla 3 až 4 týdny před odjezdem, nejpozději však 7 dní před odjezdem.
15.2. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech (především požadavky na vybavení). CK má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedených v podrobných pokynech k zájezdu.

16. ODPOVÉDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE
16.1. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří, nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
16.2. CK neručí za majetek účastníků v případě jeho poškození, ztráty, či krádeže
16.3.CK neručí za případné zpoždění letecké, autobusové nebo trajektové dopravy způsobené technickými nebo dopravně provozními důvody a neručí za škody, které zákazníkům v důsledku zpoždění vzniknou. Zákazník by měl brát v úvahu možnost vzniku zpoždění při plánování navazujících spojů, obchodních termínů či dovolené.

17. REKLAMACE
17.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí , že služba poskytnutá CK neodpovídá službě nabízené v nabídkovém listu a v případných upřesňujících informačních materiálech, nebo byly porušeny tyto všeobecné podmínky, může uplatnit své právo na reklamaci.
17.2. Vady zájezdu zjištěné v průběhu zájezdu musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu zájezdu, případně příslušnému pracovníkovi CK tak, aby mohla být zjednána náprava. Je-li závada odstraněna v přiměřené lhůtě, má se za to, že služba je bez vady. Pokud není možné zjednat nápravu v přiměřené lhůtě, zavazuje se zákazník sepsat s vedoucím zájezdu nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě zájezdu.
17.3. Po ukončení zájezdu může zákazník uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu v místě zakoupení zájezdu. V případě, že zákazník požaduje finanční náhradu, je nutné podat reklamaci písemně.
17.4. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
17.5. Vedoucí CK (nebo jím pověřená osoba ) je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

18. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU
18.1 – Zákazník se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného cestovního dokladu. Tento doklad musí splňovat mimo jiné i požadavky státu, do kterého cestuje na minimální platnost dokladu po návratu. Dále se zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy navštívených států. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK neodpovídá za případné vzniklé škody.
18.2. Zákazník se zúčastňuje zájezdu a sportovního programu, zejména vysokohorské turistiky, horské turistiky a cyklistiky na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být o při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. U zájezdu s vysokohorskou turistikou působí kvalifikovaní průvodci (horští vůdci) jen jako organizační vedoucí skupiny.
18.3. Zákazník se zavazuje sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna smlouvu o zájezdu se zákazníkem odmítnout uzavřít, nebo od smlouvy o zájezdu bez jakýchkoliv sankcí odstoupit.
18.4. Zákazník si je vědom, že se zúčastňuje zájezdu do oblasti, kde existují bezpečnostní a zdravotní rizika. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a tak, aby nepoškozoval přírodu a okolní prostředí.
18.5. Zákazník se zavazuje řídit se během zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a průvodce a při případném individuálním programu v terénu informovat vedoucího zájezdu o plánované trase a programu. (Vedoucí má právo mu v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu a program i zakázat)
18.6. Je-li zákazník pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu. V krajním případě může vedoucí vyloučit bez náhrady ze zájezdu nebo z jeho části zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh, nebo ostatní účastníky. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
18.7. Zákazník se zavazuje zajistit, aby podmínky a závazky uvedené v odst.18 akceptovaly a splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Smlouva o zájezdu musí být uzavřena písemně a podepisuje se ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Podpisy smluvních stran nemusí být na téže listině. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti k tomu dni, kdy byla podepsána oběma stranami. Obvykle ji nejprve podepisuje zákazník (přihlášení na zájezd) a následně CK (zařazení do zájezdu). Návrh smlouvy o zájezdu podepsaný zákazníkem může být CK či zprostředkovateli doručen i e-mailem či jinými elektronickými prostředky.
19.2. Eventuelní neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a cestovní smlouvy.
RNDr. Pavel Kumpán - Geos travel, cestovní kancelář
Voroněžská 20, Praha 10, www.zakavkazsko.cz, www.jemen.cz, info@jemen.cz
 266713032