hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán
    Zájezdy    Individuální cesty  Fotogalerie  Novinky     Kontakt
ZÁJEZDY
 PŘEHLED ZÁJEZDŮ
   - Všechny země
   - Omán
   - Sokotra
   - Kapverdy
   - Další země

Zájezdy do zemí

GRUZIE
ARMÉNIE
TURECKO

www.zakavkazsko.cz
 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Cestovní pojištění
 Připojištění covid 19
 Pojištění CK
 Ochrana os. údajů
 INFO K ZÁJEZDŮM
 Typy zájezdů
 Náročnost
 Slevy a ceny
 Letenky
 Místní doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi

   ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je firma RNDr. Pavel Kumpán – Geos travel se sídlem Pod Lipami 47, 130 00 Praha 3, IČO 101 48 116

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rozhodnete-li se informovat o zájezdu, rezervovat si zájezd, či následně uzavřít Smlouvu o zájezdu, budete požádáni o poskytnutí určitých údajů o své osobě, popřípadě i o osobách, které spolu s Vámi na zájezd přihlašujete.
Těmito údaji jsou zejména:
- jméno a příjmení
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- adresa bydliště (či jiná kontaktní adresa, kterou zákazník uvede)
- datum narození
- číslo cestovního pasu a údaj o jeho platnosti, popř. místu vydání
- státní příslušnost
Osobní údaje mohou v některých případech pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, nebo od třetích osob, (např. od cestovních kanceláří a agentur, které zájezdy CK Geos travel prodávají).

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávané v souvislosti s plněním smluvních povinností CK Geos travel, oprávněným zájmem CK Geos travel nebo podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Účel zpracování souvisí zejména s následujícími činnostmi:
- uzavírání, evidence, správa a archivování smluv o zájezdu
- zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o zájezdu
- uzavírání pojistných smluv
- zajištění víz
- zpracovávání osobních údajů v rámci účetnictví
- řešení případných reklamací a soudních sporů
- marketingové účely a slevové programy
Souhlas s použitím osobních údajů na marketingové účely a slevové programy je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat (viz bod VI - právo vznést námitku)

IV. KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM ZÁKAZNÍKA PŘÍSTUP
K osobním údajům zákazníků mohou mít kromě CK Geos travel přístup i další osoby, S ohledem na rozsah služeb poskytovaných CK Geos travel se jedná o široký okruh subjektů, přičemž bude docházet k přenosu osobních údajů i do třetích zemí, většinou do cílových destinací a do tranzitních zemí.
Typicky půjde o
- poskytovatele ubytování
- letecké společnosti
- přepravní společnosti
- průvodce
- ambasády, zastupitelstva
- spolupracující agentury
- lokální cestovní kanceláře
- orgány veřejné moci
- další osoby, které pro CK Geos travel zajišťují služby při přípravě zájezdu a během zájezdu, nebo které CK Geos travel žádá o povolení potřebná k uskutečnění programu zájezdu
Osobní údaje zákazníka CK Geos travel nesděluje třetím osobám, které nezajišťují služby a povolení pro zájezdy CK Geos travel.

V. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
CK Geos travel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotyčných osob po dobu stanovenou podle příslušných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu je možné pouze během doby, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas je udělen CK Geos travel na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu nebo do momentu odvolání souhlasu.
Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje vymazány, pokud jejich uchovávání nebude vyžadováno ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky. 

VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákazník může při zpracovávání osobních údajů uplatnit následující práva:
- právo na přístup a na informace ke svým osobním údajům,
- právo na opravu osobních údajů,
- právo na výmaz osobních údajů,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (resp. odvolat souhlas),
- právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu t.j. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, kontaktní údaje: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz. 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv může zákazník požádat o potvrzení CK Geos travel, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má zákazník právo k nim získat přístup a dále právo získat informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je CK Geos travel bude zpracovávat a odkud CK Geos travel osobní údaje získala.
Právo na opravu znamená, že zákazník může CK Geos travel kdykoliv požádat o opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že CK Geos travel je povinna vymazat osobní údaje zákazníka, pokud
I.   již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
II. zpracování je protiprávní
III. zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
nebo
IV. to CK Geos travel ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů zákazníka, je CK Geos travel povinna omezit zpracování osobních údajů zákazníka.
Právo vznést námitku (resp. odvolat souhlas) znamená, že zákazník může kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které CK Geos travel zpracovává pro účely marketingu. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, nebudou již osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávány.
Právo na přenositelnost údajů znamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Vůči CK Geos travel si můžete svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti zaslané na adresu sídla správce: Pavel Kumpán – Geos travel, Pod Lipami 47, 13000 Praha 3 nebo e-mailem na adresu gdpr@geosck.cz

Aktualizace: říjen 2018


RNDr. Pavel Kumpán - Geos travel, cestovní kancelář
Šternberkova 10, Praha 7, www.zakavkazsko.cz, www.jemen.cz, info@jemen.cz
 266713032